Ontwikkeling kinderen

Rapportage en oudergesprekken

Tweemaal per jaar ontvangt u een rapport over de ontwikkeling van uw kind. Dit verslag maakt duidelijk hoe uw kind in de groep is, hoe het zich heeft ontwikkeld en of er punten zijn die voor de komende periode extra aandacht behoeven.

De verslagen worden toegelicht in een “15-minutengesprek”. Indien u behoefte heeft aan meer contact met de leerkracht over uw kind kunt u hiertoe met hem/haar persoonlijk een afspraak maken na schooltijd. Daarnaast is er voor de jongste kleuters een uitgebreid oudergesprek aan de hand van de zogenaamde “kijklijst”. Dit gesprek vindt plaats als de kleuter ongeveer twee maanden op school zit. Tijdens oudergesprekken is het leerlingvolgsysteem te bekijken.

Volgen van ontwikkelingen van kinderen

Wij proberen de ontwikkeling en vorderingen van uw kind zo goed mogelijk te volgen. Dit wordt gedaan door: Dagelijkse observaties en bekijken van het dagelijks werk van de kinderen. Vorderingen en aandachtspunten worden wekelijks bijgehouden door de leerkracht. Het regelmatig afnemen van methode gebonden toetsen. Resultaten worden bijgehouden in de groepsmap, die in iedere groep aanwezig is.

Een school onafhankelijk leerlingvolgsysteem (lvs), namelijk het Cito-lvs, dat twee keer per jaar wordt afgenomen in groep 3-8 op de gebieden van rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden, aangevuld met Zien: een volgsysteem van ParnasSys voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

In groep 1 en 2 wordt Cito rekenen en taal één maal per jaar afgenomen en daarnaast tweemaal per jaar de Pravoo-lvs en ook Zien. In oktober en in april wordt de Aarnoutsetoetsen voor beginnende geletterdheid en gecijferdheid afgenomen. Uit de resultaten van deze toets kunnen de onderwijsbehoeften van de groepen worden afgelezen.

De IB-groep volgt deze ontwikkelingen nauw en gaat indien nodig met leerkrachten in overleg.

Vanaf de resultaten van de CITO-M6 toetsen worden deze in een verwijsindex geplaatst. Het gaat om de CITO toets resultaten Midden 6, Eind 6, Midden 7, Eind 7 en Midden 8.Dit geeft een reëel beeld voor de plaatsing wijzer richting het voortgezet onderwijs. Natuurlijk worden daarnaast de algemene indruk vanuit huis en school meegenomen in het gesprek om de juiste schoolkeuze te maken voor uw kind.

De zorg aan kinderen is vastgelegd in ons intern traject leerling-zorg. In het kort komt het op het volgende neer: wanneer een kind uitvalt of opvalt bij een bepaald vakgebied of op sociaal-emotioneel terrein bespreekt de leerkracht de leerling tijdens de leerlingbespreking en tussendoor met de intern begeleider.

Er wordt een eerste handelingsplan geschreven dat gedurende een periode wordt toegepast. Wanneer het probleem niet is verholpen, blijft de leerling in de zorglijn: samen met de intern begeleider wordt onderzocht hoe we het kind het best verder kunnen helpen. Dit wordt vermeld in een handelingsplan, dat wordt besproken tijdens een oudergesprek. We vragen onder het verslag de handtekening van ouders. Een handelingsplan is voorzien van een evaluatiedatum. Op deze datum wordt wederom gekeken of het handelingsplan het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Indien nodig volgt een aanpassing. De remediering kan verschillende zaken inhouden. Zo kan een leerkracht met ander materiaal aan de slag gaan of de aandacht uitbreiden of op een andere manier geven. Ook is het mogelijk dat er remedial teaching (rt, extra hulp) gegeven wordt. De rt-leerkracht haalt het kind op gezette tijden uit de groep en werkt individueel of in een klein groepje met het kind. De intern begeleider (ib-er) volgt het hele traject, houdt de handelingsplannen en evaluatiedata in de gaten en zorgt voor ondersteuning van de leerkracht. Waar nodig kan de ib-er kinderen testen en volgen met de video. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van de ouders.

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. In overleg met de ouders is het dan mogelijk hulp van buiten af in te schakelen. De St. Nicolaasschool heeft een groot arsenaal van mensen en instanties waar mee gewerkt wordt. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind en dus de hulpvraag van de school wordt expertise op maat ingekocht.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB‑er) verbonden, die korte video‑opnames maakt in de klas en dit vervolgens met de leerkracht nabespreekt. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB‑er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet ‑ zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht ‑ aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.