Organisatie- en profielschets Leden Raad van Toezicht

1        Nicolaas-Stichting

De Nicolaas-Stichting is een stichting die met 38 personeelsleden het basisonderwijs verzorgt aan 430 kinderen in het dorp Haren, gemeente Groningen. De Nicolaas-Stichting bestaat momenteel uit één school voor katholiek primair onderwijs: de Sint Nicolaasschool, met een eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept.

Op 31 maart 1958 is de Nicolaas-Stichting Haren opgericht en sinds 5 november 1981 heeft het de bestuurlijke structuur gebaseerd op het model van een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en overige bestuursleden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn zo veel mogelijk neergelegd bij de directeur van de school. Er vindt regelmatig overleg en verantwoording plaats over de resultaten van het gevoerde beleid.

Op  korte termijn wordt  een bestuurlijke structuur ingevoerd met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht, en vormt het bevoegd gezag over de school die door de Stichting in stand wordt gehouden. Aan het College van Bestuur komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2       Missie, visie en identiteit

2.1        Missie

Wij streven naar een maximale ontwikkeling van de kinderen. Onze grondhouding daarbij is, dat leerlingen meer presteren wanneer men hoge verwachtingen heeft.

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Om deze kwaliteit te waarborgen stellen we ook hoge eisen aan de professionaliteit van de leerkrachten, de directie, het Bestuur en de medezeggenschapsraad.

“Kwaliteit voor en door kinderen”

“Zien en gezien worden”

2.1        Visie

Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. De samenleving verandert snel. Het leren van kinderen en volwassenen is gericht op aanpassing aan de wisselende omstandigheden, op gedragsverandering van mensen en op verandering van de organisatie. Dat vraagt het nodige van de school. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we in onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs daarop aanpassen. Het betekent eveneens dat we onze visie op kinderen en onderwijs niet voor altijd vastleggen. Ook die verandert van tijd tot tijd en passen we aan.

Om onze missie te bereiken hanteren wij een visie op de volgende onderwerpen:

 • Aandacht voor normen en waarden
 • Veilig voelen
 • Basisontwikkeling
 • Leerstofjaarklassensysteem
 • Omgaan met verschillen: de leerrotonde
 • Creatieve ontwikkeling
 • ICT

Voorwaarden om onze visie te verwezenlijken zijn:

 • Een professionele schoolleiding
 • Professionele medewerkers
 • Inzet vakleerkrachten
 • Zorgen voor een professionele cultuur en een goed teamklimaat
 • Een goede zorgstructuur om leerlingen te begeleiden
 • Een goed geoutilleerd gebouw
 • Goed ingerichte lokalen
 • Goede ICT infrastructuur
 • Actieve betrokkenheid van ouders
 • Een systematische kwaliteitszorg

2.2       Identiteit

De Sint Nicolaasschool is een bijzondere school, waar onderwijs gegeven wordt vanuit de

katholieke traditie en het christelijk geloof. De kinderen leren de Bijbelverhalen kennen en leren daardoor ook de achtergrond van onze cultuur. Daarnaast maken de kinderen kennis met de verschillende godsdiensten van over de gehele wereld. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van de methoden “Trefwoord” en “Hemel en aarde”. We gaan minstens vier keer per jaar met verschillende vieringen naar de kerk. Ieder jaar behandelen we een godsdienstig thema, bijv. Maria, Franciscus. Ook tijdens het atelier wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen uit het leven van Jezus (Laatste Avondmaal, Kruisweg).

Belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen.
 • Zorg hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen.
 • Geloof hebben in de toekomst.

Er wordt van niet-katholieke leerlingen en hun ouders verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren. Onze school heeft regelmatig contact met de Nicolaasgemeenschap, die vlakbij de school haar kerkgebouw heeft.

2.3       Excellente school en kwaliteit van ons onderwijs

Al sinds 2012 zijn we een excellente school. We kunnen terugkijkend alleen maar trots zijn op wat het ons heeft gebracht. Steeds weer opnieuw slaan we een kwaliteitsslag waardoor het onderwijs aan onze leerlingen wordt versterkt, maar waar uiteindelijk ook anderen van kunnen profiteren. Binnen de school zien we een versterking van de pedagogische en didactische vaardigheden van medewerkers en dit draagt in hoge mate bij aan het effectief leren van leerlingen.

We hebben het predicaat excellente school tot en met 2021.

Eén van de redenen om ons steeds weer kandidaat te stellen voor het excellentieprofiel is het continueren van de voortdurende kwaliteitsontwikkeling van de school. De sterker wordende pedagogische en didactische vaardigheden van leerkrachten en het mede daardoor effectief leren van leerlingen is een voortdurende opbrengst waarmee we ons willen onderscheiden van andere scholen. Het middels het profiel inzetten op het ontwikkelen van executieve vaardigheden en maatwerk voor alle leerlingen met behulp van de vijf leerlijnen, draagt bij aan het mission statement van de school “zien en gezien worden”.

De kwaliteit van het onderwijs op de Sint Nicolaasschool wordt door de inspectie van het onderwijs gekenmerkt als goed en de jury voor excellente scholen waardeert de school als van bijzondere kwaliteit in het aangedragen excellentieprofiel. De wijze waarop het team werkt aan kwaliteitsbehoud en verbetering ligt hieraan ten grondslag zegt de inspectie. Een professioneel kritische houding is de basis voor de resultaten en de initiërende en sturende houding van de directie werkt motiverend. De school is zelf al actief op een breder verdeelde rol voor wat betreft deze houding. De jury excellente scholen geeft het risico van kwetsbaarheid aan als het voornamelijk gedragen wordt door de directie.

De pijlers van de school, zien en gezien worden, kwaliteit voor- en door de kinderen en het wij-gevoel (“wij van de Nicolaas”) zijn ondersteunend voor de basiskwaliteit van de school en worden zowel intern als extern onderschreven. Dit is duidelijk terug te zien in de rapportages van de inspectie en de commissie voor excellente scholen en in de ouder- en leerling enquêtes en de gesprekken die met ouders en leerlingen gevoerd zijn.

De heldere, gedragen visie op onderwijs en het pedagogisch klimaat (sterk) zorgen voor een rustig en stimulerend klimaat. De school kenmerkt zich door een breed aanbod, met speciale aandacht voor muziek, leerateliers en cultuur. Dit brede aanbod én de inzet die er vanuit de leerrotonde is om op een doordachte wijze aandacht te hebben voor de executieve functies zorgt ervoor dat niet alleen de meer- en hoogbegaafde leerlingen, maar álle leerlingen kunnen profiteren van de schoolontwikkeling. De jury excellente scholen geeft aan hiervan onder de indruk te zijn.

De interne inzet op het leren en reflecteren van leerkrachten met behulp van teambijeenkomsten zet in op het hogere orden denken voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen en nodigt het team uit tot het verder onderzoeken van de eigen ontwikkelgebieden. Deze ontwikkelgebieden worden uitgewerkt tot doelstellingen, te benoemen in het schooljaarplan voor het aansluitende jaar.

Voor wat betreft het werken aan doelstellingen benoemt de commissie excellente scholen het meetbaar formuleren hiervan als aandachtspunt. De inspectie van het onderwijs schrijft over verdiept analyseren, het expliciteren van de onderwijsbehoefte en het hieraan verbinden van doelen en werkwijze.

Nieuwe leerkrachten worden middels intensieve begeleiding meegenomen, waardoor zij vlot kunnen meedraaien in het profiel van de school. Bij de selectie van nieuwe leerkrachten wordt ook duidelijk gekeken naar de voorwaarden voor een krachtige start.

Als excellente school deden wij in 2020 nog mee met het experiment Regelluwe scholen. Dit betekent dat er mag worden afgeweken van een artikel in de WPO. Op 25 juni 2018 ontvingen wij de bevestiging dat het afwijken van artikel 8 lid 9b van WPO is toegekend. Dit houdt in dat wij onderwijstijd mogen inruilen voor tijd voor kwaliteitsverbetering. We hebben ervoor gekozen vijf dagen hiervoor in te roosteren. In verband met de Corona crisis is er uiteindelijk één dag besteed aan studie en zijn de overige vier dagen komen te vervallen. 

We werken met een jaarlijks schooljaarplan waarin ontwikkelingspunten worden beschreven. In het jaarlijkse schooljaarplan worden het excellente profiel en de kwaliteitszorg duidelijk beschreven.

In 2021 zal een heroverweging plaats vinden of wij opnieuw een aanvraag voor excellentie doen. Dit zal in een brede discussie binnen het team directie en RvT worden heroverwogen. Mogelijk dat wij het traject van excellentie niet nogmaals aangaan, omdat de kwaliteit van ons onderwijs al jaren op een goed niveau is.

2.4       Situatieschets

Sinds 2017 is het huidige vrijwilligers bestuur bestaande uit een dagelijks bestuur en een toezicht houdend deel van het Bestuur bezig geweest met het aanpassen van de bestuurlijke structuur van de school. Ondertussen is er in 2018 een nieuwe school in gebruik genomen en heeft de school in 2019 wederom het predicaat excellente school mogen ontvangen. Corona en het vertrek van de directeur die 18 jaar lang de school heeft geleid hebben wat vertraging in dit proces opgeleverd. Op dit moment is het zo dat de school wordt geleidt door een interim directeur en een adjunct directeur. Twee leden van het huidige Bestuur zullen zorgen voor een overdracht naar de nieuw aan te stellen Raad van Toezicht. Zodoende zoeken wij 5 nieuwe leden van de Raad van Toezicht. 1 lid zal worden benoemd op basis van een bindende voordracht van de Medezeggenschapsraad. De eerste taak van de nieuwe Raad van Toezicht zal het werven van een nieuwe Directeur Bestuurder zijn.

3       Raad van Toezicht

Voor de invulling van de posities van voorzitter en leden van de RvT wordt onderstaande profielschets gebruikt. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidend:

 • Het algemene belang van de Nicolaas-Stichting staat bij de leden van de RvT voorop;
 • De leden van de RvT onderschrijven de visie, missie en kernwaarden van de Nicolaas-Stichting;
 • De leden van de RvT onderschrijven de grondslag en de doelstelling van de Nicolaas-Stichting zoals beschreven in de statuten van de stichting;

3.1        Taken van de Raad van Toezicht

De specifieke  taken van de leden van de RvT zijn verwoord in de statuten van de Nicolaas-Stichting en het Reglement Raad van Toezicht. Leden van de RvT hebben onder meer de volgende taken:

 • Benoemen, ontslaan en schorsen van de de leden van het College van Bestuur.
 • Het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur;
 • Het uitoefenen van toezicht, waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de  maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
  Onderwerpen van toezicht zijn:
  • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
  • De onderwijskundige en financiële resultaten die de organisatie realiseert;
  • Het functioneren en handelen van het CvB;
  • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen;
  • Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB en optreden als klankbord voor het CvB;
 • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen;
 • Het uitoefenen van de (overige) in de statuten beschreven bevoegdheden, zoals het goedkeuren van  het strategisch meerjarenplan, de jaarrekening en de begroting.
 • Het deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 • Naar buiten optreden als woordvoerder van de Raad van Toezicht, na hiertoe van de Raad van Toezicht het mandaat te hebben gekregen.

4       De samenstelling van de Raad van Toezicht

De RvT bestaat uit vijf leden, die worden benoemd op basis van een profielschets door middel van coöptatie. Twee derde van de leden van de RvT is katholiek. De aandachtsgebieden binnen de raad zijn verdeeld.  De raad streeft naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen. De leden van de RvT worden voor een termijn van vier jaar benoemd.

Een deel van de Raad van Toezicht heeft toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring opgedaan in complexe organisaties, zoals het bedrijfsleven of een (semi-)publieke organisatie. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook  onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting, de school en de leden van de Raad van Toezicht dient te worden vermeden.

Het gaat bij de samenstelling van de RvT niet om aparte portefeuilles maar om invalshoeken. De RvT als geheel dekt deze invalshoeken zoveel mogelijk af. Voor de Nicolaas-Stichting zijn in ieder geval kennis van en/of ervaring met één of meer van de volgende invalshoeken van belang:

 • Onderwijskunde, kwaliteitszorg, positie van ouders en leerlingen;
 • Financiën en risicomanagement;
 • Organisatieontwikkeling, personeelsbeleid (HRM) en medezeggenschap;
 • Bestuurlijk juridische aspecten.

5        Profiel van een lid van de Raad van Toezich

5.1       Voorwaarden

Bij het selecteren van een lid van de RvT gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft binding en/of betrokkenheid met de regio en bij voorkeur woonachtig is in de regio;
 • Onderschrijft de grondslag van de Nicolaas-Stichting vanuit een katholiek/christelijke levensovertuiging;
 • Is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te  bereiden; beschikt over voldoende tijd om zijn taken naar behoren uit te voeren en is gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de missie van de Nicolaas-Stichting.

5.2       Competenties van een lid van de Raad van Toezicht

Competentieprofiel leden Raad van Toezicht
Van een lid van de RvT wordt verwacht dat hij/zij beschikt over de volgende competenties:

Een lid van de Raad van Toezicht:
Open en toegankelijk en stimuleert een professionele cultuur van transparantie…draagt openheid en toegankelijkheid uit en verwacht dat ook van anderen. Hij/zij stimuleert communicatie op professionele wijze.
Onafhankelijk…. handelt als onafhankelijk persoon met een positief kritische inslag.
Werken in teamverband….kan goed samenwerken in een team en is in staat om de juiste belangen afweging te maken.
Sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig…. is zich bewust van geldende normen en handelt ook naar.
Toezichthoudende / bestuurlijke kwaliteiten….heeft aantoonbare toezichthoudende/bestuurlijke kwaliteiten.
Affiniteit met het primair katholiek onderwijs    ….is op vertrouwd met de ontwikkelingen in het primair katholiek onderwijs
Maatschappelijke inbreng….is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen, en andere omgevingsfactoren.
Richting geven en strategisch denken…. kan in hoofdlijnen denken, kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen, kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren, kan met vernieuwende ideeën komen. Hij/zij is hiermee in staat tegengestelde belangen af te wegen en hierbij toe te zien op de deugdelijkheid en de aansluiting op de koers/besluiten van de Stichting.
Inspireren en stimuleren…. handelt in woord en daad ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt uit eigen beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan. Hij/zij kan middels een proactieve houding en gedrag initiatieven nemen om onderwerpen en invalshoeken te belichten en op deze wijze een stimulerende en kritische sparringpartner zijn.
Ondersteunend bij verandering….heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen.  
Brede professionaliteit en beschikbaarheid….draagt bij aan het gemeenschappelijk belang en is bereid binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren.
Veranderingsbereid- heid….staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten en/of veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving.
Maatschappelijk betrokken…. is maatschappelijk sensitief en aantoonbaar maatschappelijk betrokken
Aanspreken en aangesproken worden…. Heeft een positief kritische houding opstelling ten opzichte van het College van Bestuur en de overige leden van de Raad van Toezicht.
Netwerk….beschikt over een breed relevant netwerk

5.3      Aanvullende competenties van de voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht:
Binden en bouwen… is in staat de RvT onderling te binden tot een eenheid in verscheidenheid. De voorzitter weet op kundige wijze om te gaan met mogelijke tegenstellingen binnen de RvT of tussen de RvT en het CvB.
Verantwoordelijkheids- gevoel…is zich bewust van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als  eerstverantwoordelijke voor de evenwichtige samenstelling van de RvT en voor het  functioneren van de raad en zijn leden.
Diplomatiek….bezit diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.
Rol als voorzitter…leidt als een goede vergader-technische voorzitter de vergaderingen van de RvT en is voor het  CvB en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de RvT.
Besluitvaardig…is in staat besluitvorming te bevorderen bij lastige en complexe zaken.
Scheiding van taken…is in staat de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het bijzonder die van de RvT en het CvB) te bewaken.
Gezaghebbend en crisisbestendig…is van onbesproken gedrag en imago. Hij/zij is in staat om tijdens een crisis de rug recht te houden en op adequate wijze te handelen.
Woordvoerder en vertegenwoordiger…is in staat de RvT zowel intern als extern te vertegenwoordigen.