Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) fungeert als toetsend en adviserend orgaan voor het bestuur en de school. De MR heeft tot taak overleg te voeren met de verschillende geledingen van de school. Binnen dit overleg passeren veel beleidsvoorstellen van de schoolleiding. Afhankelijk van het soort voorstel heeft de raad instemmingsrecht of adviesrecht. De MR denkt mee namens ouders en personeel over de beleidsbepaling van de school. De MR heeft ook de mogelijkheid zelfstandig met beleidsvoorstellen te komen en deze voor te leggen aan de schoolleiding. Indien u hierover vragen of suggesties heeft, kunt u terecht bij de MR.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement dat ter inzage ligt op school.

De MR bestaat in zijn huidige samenstelling uit zes leden, bestaande uit een ouder- en een personeelsgeleding. De oudergeleding bestaat uit Deniz Haydar (voorzitter), Nicole Slijfer-Rutten en Michiel Helder. De personeelsgeleding bestaat uit Nirosha Schuurmans, Harry van den Berghe en Mathijs Bouma.


De MR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien er vertrouwelijke vergaderpunten moeten worden besproken, worden deze aan het begin van de vergadering aangekondigd.

Wilt u reageren of contact zoeken met de MR, dan kan dit via ons mailadres mr@sintnicolaasschool.nl.