Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) fungeert als toetsend en adviserend orgaan voor het bestuur en de school. De MR heeft tot taak overleg te voeren met de verschillende geledingen van de school. Binnen dit overleg passeren veel beleidsvoorstellen van de schoolleiding. Afhankelijk van het soort voorstel heeft de raad instemmingsrecht of adviesrecht. De MR denkt mee namens ouders en personeel over de beleidsbepaling van de school. De MR heeft ook de mogelijkheid zelfstandig met beleidsvoorstellen te komen en deze voor te leggen aan de schoolleiding. Indien u hierover vragen of suggesties heeft, kunt u terecht bij de MR.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement dat ter inzage ligt op school.

De MR van de Sint Nicolaasschool bestaat uit 6 personen; drie personeelsleden en drie ouders.
De MR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien er vertrouwelijke vergaderpunten moeten worden besproken, worden deze aan het begin van de vergadering aangekondigd. Op de website worden de agenda’s en verslagen van de vergaderingen gepubliceerd.
Wilt u reageren of contact zoeken met de MR, dan kan dit via ons mailadres mr@sintnicolaasschool.nl.

De samenstelling van de MR is als volgt:

Oudergeleding

Afkenel-Schipstra
Mw. Afkenel Schipstra (ouder groep 1-2e)

Floor Verdoes Kleijn-de Haas
Floor Verdoes Kleijn-de Haas (ouder groep 8a, 5b, 3a)

Michiel Geerdink
Michiel Geerdink (ouder groep 6a)

Teamgeleding

Mw. Claartje Janssen (leerkracht groep 3b)
Yvonne de Jonge (leerkracht groep 6b)
Dhr. Arnoldus van der Werff (leerkracht groep 5a)

MR vergadering 12 maart 2015
MR vergadering 28 april 2015
MR vergadering 2 juni 2015
MR vergadering 22 september 2015
Jaarverslag 2014-2015 MR
MR vergadering 16 februari 2016