Schoolplan

Dit schoolplan op hoofdlijnen:

  • Waarvoor onze school en ons onderwijs staat;
  • Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen;
  • Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen.

In het vorige schoolplan 2008-2012 waren twee belangrijke vragen opgenomen:

  • Waar staan we nu als school (positiebepaling)?
  • Waar willen we naar toe met onze school (schoolontwikkeling)?

De positiebepaling van de school is de laatste jaren gericht op effectief onderwijs, waarbij kwaliteit voorop staat. De school heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld op het gebied van effectief onderwijs, planmatige zorg en opbrengstgericht werken. Voorts heeft onze school zich geprofileerd op het gebied van culturele educatie.
Deze ontwikkeling wordt voortgezet in het plan voor de komende vier jaar.

We hebben het samenstellen van ons schoolplan 2012-2016 benut om als team, directie en bestuur onze visie opnieuw te doordenken en te herformuleren. Teamgerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team besproken en vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld worden. Dit schoolplan moet ons scherp houden en het moet de richting aangeven van onze schoolontwikkeling en onderwijsverbetering.

Schoolplan 2012-2016