Tussenschoolse opvang

Als uw kinderen tussen de middag op school blijven is het belangrijk dat ze goed worden opgevangen. Gezamenlijk een broodje eten en tijd voor een spelletje en lekker buiten spelen. Voor kinderen is het belangrijk om tijdens de middagpauze goed te ontspannen, zodat ze daarna weer goed mee kunnen doen in de klas. Tijdens de middagpauze biedt de TSO een prettige en veilige opvang aan uw kinderen. De TSO vindt plaats in de klaslokalen welke door de school worden aangewezen. De kinderen uit groep 1 en 2 worden door de pedagogisch medewerker, stagiaire of vrijwilliger uit de klas opgehaald en samen gaan ze naar hun eigen overblijf- ruimte. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelf naar hun overblijf ruimtes.

De organisatie van de TSO op de Sint Nicolaas school wordt uitgevoerd door Stichting Kinderopvang Haren (SKH). De coördinator, de pedagogisch medewerkers, de stagiaires en de vrijwilligers en de administratie zijn in dienst van de SKH.

Onder het eten blijven de kinderen aan tafel en hebben zij de mogelijkheid om rustig te eten in een ontspannen en prettige sfeer. Kinderen kunnen tijdens de maaltijd hun verhaal kwijt. Bij de kleuters wordt gecontroleerd of ze voldoende hebben gegeten en gedronken.

Tijdens elke TSO gaan de kinderen naar buiten toe om te spelen. Alleen bij slecht weer spelen ze binnen. Er is altijd een medewerker van de TSO op het plein aanwezig. De medewerkers organiseren af en toe activiteiten (balspelen, tik spelletjes e.d.) waarin de kinderen de keuze hebben om mee te doen. We streven ernaar om de kinderen opgeladen te laten beginnen aan de schoolmiddag.

Deskundige begeleiding

De kinderen worden opgevangen in een groep van maximaal 25 kinderen. Ze worden begeleid door minimaal één professionele pedagogisch medewerker en een vrijwilliger of stagiaire. De vaste pedagogisch medewerker heeft een kindgerichte opleiding op minimaal MBO-niveau. De vrijwilligers zijn personen die al werk verrichten voor de SKH, of stagiaires.

Tijdens de TSO hanteren wij de Gouden regels van de St. Nicolaasschool. Het is prettig dat de regels en afspraken duidelijk omschreven staan. Zo weet iedereen immers waar hij of zij aan toe is. Het is echter ook goed om vast te leggen welke acties er ondernomen worden wanneer een kind afwijkt van de regels en afspraken. In een dergelijk geval zullen de medewerkers van de TSO, in overleg met de leerkrachten, contact opnemen met de ouders. Samen met de Nicolaasschool hebben wij onderstaand stappenplan afgesproken.

  1. De medewerkers van de TSO wijzen het kind(eren) op de overtreding en gaan er mee in gesprek. Dit kun je zien als een waarschuwing.
  2. Bij herhaling van de overtreding in dezelfde pauze geven de medewerkers van de TSO het kind een time out. Dit kan zijn door hem/haar apart van de groep te houden bijvoorbeeld in een lokaal. Aan het einde van de pauze wordt de leerkracht van het kind ingelicht over de TSO.
  3. Overtreed het kind tijdens andere pauzes nogmaals de gestelde regels dan krijgt het weer een time out.
  4. Blijft het kind de regels overtreden dan vindt er een gesprek plaats tussen kind, pedagogisch medewerkers en indien gewenst de leerkracht of de directie van school. De mogelijkheid bestaat om het kind tijdelijk te weren bij de TSO (afhankelijk van de situatie).

In dergelijke gevallen zullen de medewerkers van de TSO, na overleg met de leerkracht van het kind, altijd telefonisch contact opnemen met de ouders om hen te informeren over de gebeurtenis.

Structurele TSO

Aanmelden: Dient schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier invullen via de website van de SKH www.kinderopvangharen.nl

Afmelden: Wanneer uw kind een keer niet komt bijvoorbeeld wegens ziekte, dan graag afmelden middels een briefje in de TSO-ton, of telefonisch op de voicemail van de TSO-mobiele telefoon: 06-46632196.

Wijzigen of opzeggen: Voor het opzeggen of wijzigen van de TSO dagen wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen.

U kunt uw wijziging doorgeven aan Emmie Huiskes via het e-mail adres: e.huiskes@kinderopvangharen.nl

Betaling

De kosten van de TSO zijn gebaseerd op 40 (school-)weken, verdeeld over 12 maanden. Daardoor wordt iedere maand hetzelfde bedrag betaald, ook tijdens schoolvakantieweken en margedagen. De kosten bedragen bij structurele opvang € 3,70 per kind, per keer. De betaling vindt plaats aan het begin van een maand middels automatische incasso. Wanneer een kind een keer niet komt, wordt er geen geld terugbetaald. Als een kind langer dan drie weken niet naar de TSO komt, kan door ouders schriftelijk een verzoek tot stopzetten van de betaling worden ingediend bij de administratie van de SKH.

Incidentele TSO

Aanmelden voor incidentele TSO kan schriftelijk, middels een briefje in de daarvoor bestemde TSO-ton op school. De kosten hiervan bedragen € 4 per keer en de betaling voor incidentele TSO geschied middels een automatische incasso. Hiervoor levert u eenmalig een formulier bij ons is, welke te downloaden is via www.kinderopvangharen.nl

Voorschoolse opvang (VSO)

Bij de SKH is er de mogelijkheid voor VSO. De kinderen worden voor school opgevangen door de SKH, op BSO-locatie BSO Mikmak aan de Hemsterhuislaan. De kinderen zijn vanaf 7.30 uur welkom en worden lopend door pedagogisch medewerkers naar school gebracht. Voor meer informatie over voorschoolse opvang kunt u contact opnemen met Ingrid Adema, planningsmedewerker SKH. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 050-5345524.

Contact met de TSO

Schriftelijke aanmeldingen, wijzigingen, afmeldingen en dergelijke kunnen ingeleverd worden bij de pedagogisch medewerkers van de TSO, in de TSO-ton op de school of bij de administratie van de SKH aan de Waterhuizerweg 7, 9753 HP Haren.

Voor vragen en opmerkingen omtrent de opvang van uw kind kunt u rechtstreeks contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van de TSO. Zij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.45 uur en 12.00 uur te bereiken op het nummer 06-46632196.

Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met Emmie Huiskes, coördinator TSO vanuit de SKH. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer 06-55775009. U kunt tevens een e-mail sturen naar e.huiskes@kinderopvangharen.nl

Voor meer informatie over TSO kunt u de TSO folder raadplegen. Deze is op school te verkrijgen bij mw. Reina Hennink of mw. Anneke Delhez.